Ako je to s cestovným ruchom na Slovensku? Dajte nám vedieť, nech sa objektívne nastavia nástroje na jeho rozvoj a prístupnosť...

20.05.2020

Vážení priatelia, význam domáceho cestovného ruchu vzrastá spolu s opatreniami, ktoré vznikli na základe prenosu vírusového ochorenia koronavírusom s následkom ochorenia COVID - 19. Rovnako tak je dôležitá prístupnosť a mobilita v rámci turistických destinácií, zabezpečenie potrieb pre osoby s obmedzenou mobilitou, alebo pre osoby s poruchou vnímania, pričom nárok na cestovanie, dovolenku, turistiku, alebo oddychový pobyt či návštevu má každý občan, ako aj návštevník Slovenska.

Prostredie mobility ja našou cieľovou oblasťou nielen pre turistov a návštevníkov zo Slovenska, ale aj pre návštevníkov a turistov z krajín EÚ a ostatných oblastí sveta. Nemusíme uvádzať, že prostredie bezbariérovosti je pre súčasný stav potrieb osôb s obmedzenou mobilitou nedostatočný. Jednou z našich základných aktivít je v rámci systematického odstraňovania bariér na Slovensku aj tvorba Národnej stratégie odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030 a zosúlaďovanie pravidiel bezbariérovosti v rámci európskeho priestoru, na ktorých dlhodobo spolupracujeme s národnými aj európskymi inštitúciami. Pre ich nastavenie, pre vytvorenie zdrojov financovania na nákladovosť na debarierizáciu prostredia, destinácií, atrakcií a iných miest, ktoré navštevujú turisti nielen zo Slovenska, si Vás dovoľujeme požiadať o Váš názor na miesto Vašej dovolenky, pobytu a pod. na Slovensku. 

Dotazník v rámci prípravného výskumu a štatistiky je anonymný, pripravili ho vedeckí pracovníci z univerzít, ale aj ľudia, ktorí sa zaoberajú nielen cestovným ruchom, ale aj bezbariérovosťou. Podľa spracovania jeho vstupov budú nastavené základné opatrenia k tomu, aby slovenský cestovný ruch bol prístupnejší a pobyt príjemnejší, preto každý názor je vítaný. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie cca 20 - 30 minút, ale tento čas je zlomkom toho, že konečne nastal čas na zlepšenie prostredia v rámci cestovného ruchu.

Pod nasledovným tlačidlom môžete otvoriť dotazník a vyplniť jeho otázky, ktoré sú pre nás cenným vstupom do rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom jeho debarierizácie:

Dotazník môžete šíriť ďalej tak, aby výsledné údaje boli odrazom čo najširšieho spektra občanov. Zároveň Vám ďakujeme za Váš vyjadrený názor a Vaše odpovedi. Samozrejme, že osobné údaje sú zachované v zmysle pravidiel GDPR. Ďakujeme Vám a prajeme hlavne plné zdravie...