Dá sa riešiť problematika bezdomovectva na železničných staniciach?

24.01.2018

Jednou z bariér a celospoločenských problémov zasahúcich snáď každé mesto, je problematika ľudí bez domova, čo priamo súvisí aj s kvalitou cestovania železničnou dopravou pre ostatných cestujúcich. V tomto celospoločenskom probléme vidíme jednu z bariér kvalitného cestovania súčasnej doby, hlavne v zimných mesiacoch, keď sa ľudia bez domova sústreďujú v priestoroch železničných staníc. Nemusíme spomínať žobranie pred železničnými stanicami, obsadzovanie lavičiek ľuďmi bez domova a ich následné odstraňovanie na  a pri ŽST, nepríjemný zápach v budových ŽST, neporiadok pri a v budovách ŽST, fekálie v budovách ŽST a pri nich, ako aj cestovanie takýchto ľudí nočnými rýchlikmi Poľana a Zemplín medzi Košicami a Bratislavou a využívanie vlakov ako nocľahární v zmysle bezplatnej prepravy.

Na základe toho sa včera uskutočnilo pracovné stretnutie na pôde Katedry železničnej dopravy Fakulty  prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, kde sa zišli zástupcovia inštitúcií a mimovládnych organizácií so zástupcami ŽSR, ZSSK a Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Toto pracovné stretnutie vhľadom na účasť jasne ukázalo, z ktorých strán je ochota problematiku riešiť. Je jasné, že každá inštitúcia môže konať iba v zmysle svojich možností a kompetencií spojených s ich poslaním. Na druhú stranu sa všetci účastníci zhodli, že tento dlhodobo systematicky neriešený problém treba riešiť nielen v praktickom dopade, ale aj v systematickej podobe. Zástupcovia akademickej sféry jasne poukázali na potrebu riešenia a v zmysle vedeckých a akademických funkcií ochotu podieľať sa na riešení a na zlepšení súčasného stavu. 

Aj keď rokovanie bolo v duchu zdanlivých protikladov názorov z uhlu pohľadu na problematiku sociálnej sféry a na strane druhej dopravných spoločností, považujeme za kladné to, že si obi dve strany vypočuli názor druhej strany a že obi dve sféry deklarovali potrebu a nutnosť riešenia problematiky.

K tejto oblasti pripravíme ďalší postup, ktorý by mohol smerovať k zlepšeniu súčasného stavu, samozrejme, pokiaľ kompetentní budú súhlasiť, alebo hľadať iné riešenia, ktoré by mali byť nielen deklarované, ale mal by ich vidieť každý občan či návštevník mesta či cestujúci na železničnej stanici a vo vlakoch.