Európska legislatíva k cestovaniu pre zdravotne postihnutých cestujúcich

18.08.2018

Každý druh osobnej prepravy v rámci Európskej únie má svoje záväzné usmernenia, ktoré sú súčasťou národných legislatív jednotlivých členských krajín. To isté platí aj pre Slovenskú republiku. Požiadali sme pána Podpredsedu Európskeho parlamentu a člena Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch o výpis týchto dokumentov tak, aby sme ich mohli čím skôr zverejniť pre cestujúcu verejnosť.Tu sú v plnom znení v českom jazyku:

1) Nariadenie Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo dňa 16. února 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004

V nariadení sa uvádza, že cestujúci, vrátane tých, ktorí majú zdravotné postihnutie alebo zníženú pohyblivost, ktorí využívajú autobusovú a autokarovú dopravu, majú rovnaké práva, keď v Evropskej únii cestujú kdekoľvek.

Obsahom nariadenia je napr. požiadavka, aby pri rozhodovaní o usporiadaní nových terminálov a v rámci významnejších modernizácií prevádzkovatelia terminálov usilovali o zohľadnenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v súlade s požadavkami "návrhu uzpôsobeného potrebám všetkých".

Kompletné znenie dokumentu nájdete pod nasledovným tlačidlom:

2) Nariadenie Európského parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 zo dňa 24. novembra 2010 o právach cestujúcich pri cestovaní po mori a na vnútrozemských vodných cestách a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004

Kompletné znenie dokumentu nájdete pod nasledovným tlačidlom: 

3) Nariadenie EÚ o právach cestujúcich v leteckej doprave  

V oblasti leteckej dopravy došlo k významnému posilneniu práv osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom nariadenia:

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1107/2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmezenou schopnosťou pohybu a orientácie v leteckej doprave

Účelom je stanovenie pravidiel pre ochranu a poskytovanie pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám s obmezenou schopnosťou pohybu a orientácie v leteckej doprave, aby sa zabránilo ich diskrimináciici a bolo zabezpečené, že se im dostane pomoci. Stanovuje spôsob pomoci zo strany prevádzkovateľov letísk a leteckých dopravcov, pričom táto služba je poskytovaná bez dodatečných poplatkov. Zakotvený je tiež zákaz odmietnuť prepravu osôb so zdravotným postihnutím z dôvodu ich handicapu nebo obmedzenej schopnosti pohybu a orientácie (stanovené sú výnimky, kedy je odmietnutie možné).

Kompletné znenie nariadenia v českom jazyku nájdete pod nasledovným tlačidlom:

4) Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave

Kapitola V se venuje samostatne právam osôb so zdravotným postihnutím a obmezenou schopnosťou orientácie a pohybu. Obdobne ako u leteckej dopravy sú stanovené nediskriminačné pravidlá a pravidlá pre poskytovanie pomoci.

Kompletné znenie naridenia v českom jazyku nájdete pod nasledovným tlačidlom:

Dovoľujeme si pripomenúť, že medzi osoby so zníženou pohyblivosťou a obmedzenou mobilitou spadajú nielen zdravotne postihnutí cestujúci, ale aj niektorí seniori a mamičky s kočíkmi.

Vzhľadom k tomu, že pripravujeme niektoré návrhy pre novelizáciu týchto nariadení, ktoré zohľadňujú prostredie Slovenska, ostaneme v kontakte s kanceláriou pána Teličku a prvé naše návrhy budeme konzultovať v relatívne krátkom časovom horizonte. Samozrejme, že návrhy budú konzultované s dopravnými spoločnosťami na Slovensku a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Ďakujeme kancelárii pána Podpredsedu EP, pána Teličku, a jeho asistentke pani Mgr. Denise Benáčkovej Ječmenovej za poskytnutie informácií.