K rozvoju mobility sa pripája aj ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny

16.05.2020

V rámci našej prípravy Národnej stratégie odstraňovania bariér Slovenska do roku 2030 sme oslovili všetky ministerstva a vybrané štátne inštitúcie na ich priamu účasť pri tvorbe tohto strategického dokumentu. Na základe usmernenia z kancelárie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci vedenia rezortu sme minulý týždeň 14. 5. 2020 absolvovali úvodné rokovanie k problematike, stavu a pozíciám kompetencií na pôde tohto ministerstva. 

V rámci rokovania sme navrhli aj napojenie revitalizácie sociálneho systému tak, aby na jednej strane bola problematika ulíc, budov, priestranstiev a na strane druhej problematika nástrojov kompenzácií a nástrojov spojených so zdravotným postihnutím. Uviedli sme oblasti, ktoré sme navrhli do programového vyhlásenia vlády a ktoré boli zapracované, a síce hlavne zamestnanosť a posudkovosť ŤZP vedúcu k jednotnej posudkovej činnosti. V tomto ohľade sme sa na rokovaní zhodli na spolupráci rovnako ako na zvýšení objektivity a transparentnosti poskytovania nástrojov podpory tým občanom, ktorí sú oprávnení k ich využívaní. Celý systém by mal byť nielen jednoduchší, ale aj prístupnejší pre občana a výrazne obmedzovať neoprávnené žiadosti. Samozrejme, že je treba vytvoriť systém kompetencií a systém kontroly, nakoľko napr. kompenzácie za zdravotné postihnutie sú v súčasnosti v kompetencii:

  • štátu
  • VÚC
  • miest a obcí
  • dvoch rezortov
  • minimálne 6 zákonov

a umožňuje duplicitu financovania na strane jednej, na strane druhej je množstvo žiadostí občanov so zdravotným postihnutím, ktoré sú hlavne na úradoch práce zamietané.

Výsledkom rokovania bolo, že tento víkend dokončujeme naše prvé návrhy, ktoré budú predložené zrejme v pondelok kontaktným pracovníkom ministerstva práce. Je jasné, že opatrenia v niektorých prípadoch pre niektorých občanov budú negatívne, ale ľudia aj úradníci si musia uvedomiť skutočnosť, že oprávnenosť podpory musí byť adekvátna zdravotnému postihnutiu občana a nie jeho potrebám pre výhody, na ktoré nemá nárok. Na druhej strane je treba uviesť, že pokiaľ má osoba nárok na adekvátnu pomôcku, či službu, nemôže byť dôvod na jej zamietnutie, ako sa stávalo.

O ďalšom postupe a konkrétnych krokoch budeme informovať.