Memorandum o porozumení a spolupráci s Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

28.06.2019

Dňa 26. 6. 2019 prijala vedenie našej organizácie pani Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská. Témou pracovného stretnutia boli spoločné aktivity v oblasti rozširovania prostredia mobility a dostupnosti základných potrieb osôb s obmedzenou mobilitou na Slovensku a implementácia medzinárodných štandardov prístupnosti v prostredí Slovenskej republiky nielen do systému v podobe novely stavebného zákona a našich pripomienok, ktoré sme predložili a o ktorých rokujeme s  Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ale aj do reálnych opatrení, aby ich čím skôr mohli využívať aj občania a návštevníci Slovenska. 

Pri tejto príležitosti bolo podpísané medzi nami, t. j. OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram a Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Memorandum o porozumení a spolupráci k spoločným témam. Tými sú napr. rozširovanie systému Eurokľúč na Slovensku, odstraňovanie bariér, aktivít smerovaných verejnosti rovnako ako aj kompetentným štátnym orgánom a verejným samosprávam. V rámci rokovania a textu Memoranda sa obi dve strany zhodli na tom, že aj keď sa prostredie prístupu na Slovensku mení k lepšiemu, je mobilita a dostupnosť stále okrajovou oblasťou, ktorá je často odsúvaná do pozadia. Preto je spoločné riešenie dôležité a očakáva sa aj vyšší dôraz na  zlepšení stavu. Zároveň si obe dve strany vytýčili základné úlohy na tento rok. Tie budú postupne realizované a zverejňované.