Naša nominácia na ocenenie Zvláštnou cenou MOSTY 2017 v ČR

28.12.2017

Vážení priatelia,

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR každoročne oceňuje projekty, subjekty a aktivity, ktoré vedú k zlepšeniu prostredia a kvality života zdravotne potihnutých občanov ČR. V tomto roku sme sa aj my zapojili do nominačného procesu, aj keď zo Slovenska, a podali sme našu nomináciu do kategórie Zvláštnej ceny tohto ocenenia za rok 2017.

Vytváranie prostredia bezbariérovosti na Slovensku nie je iba pre obyvateľov Slovenska, ale aj pre jeho náštevníkov. A samozrejme vieme, že najčastajšejším turistom na Slovensku z iných krajín je návštevník z Českej republiky. Vytváraním prostredia bez bariér je samozrejme priamo úmerné aj turistike zdravotne postihnutých a nemusíme spomínať nielen historické korene, ale aj množstvo pamiatok a jedinečností na Slovensku, ktoré máme a ktoré radi turisti vidia.

Spolu s tým sme zobrali na zreteľ zmenu prístupu dopravných spoločností na Slovensku, ochotu riešiť problematiku bariér a prístupu k základným ľudským potrebám, rozširovanie možností mobility a ochotu venovať sa tejto problematike systematicky so zapojením potrieb tých, ktorých sa riešenia, rekonštrukcie a iné úpravy dotýkajú. Považujeme túto zmenu prístupu za inovatívny prístup k skupine znevýhodnených, ktorá bola často v pozadí, hlavne do 90. rokov. Zároveň chceme poukázať na skutočnosť, že súčasné prostredie EÚ dokáže vytvoriť podmienky pre osoby so špecifickými požiadavkami z jednej krajiny aj v krajine druhej, či iných. 

Na základe týchto skutočností, zmien a výsledkov rokovaní sme sa rozhodli nominovať na Zvláštnu cenu ocenania MOSTY 2017 Úniu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Včera odišla oficiálne nominácia našej organizácie. Táto nominácia je nielen návrh na ocenenie za doterajšie výsledky a zmeny, ale hlavne výzva pre ďalšie obdobia, a to nielen pre naše slovenské dopravné spoločnosti, ale aj pre obdobné spoločnosti v iných krajinách, kde sa vytvára prostredie pre našich zdravotne postihnutých občanov navštevujúcich ich regióny a mestá. 

O výsledku rozhodnutia o tejto nominácii českými kolegami budeme informovať.