Odstraňovanie bariér na Slovensku vstúpilo do ďalšej etapy

01.10.2019

Ako sme uviedli a uvádzame, pre odstraňovanie bariér nestačí iba novela zákona, ale je treba inovovať systém, postupy a niektoré metodiky a hlavne vytvoriť finančné zdroje na riešenia tak, aby výsledkom bol maximálny počet budov, úradov a inštitúcií mohlo pristúpiť na praktické riešenie svojich priestorov a priestranstiev pred nimi a prístup a dostupnosť k nim a v nich.

Za posledný mesiac sme nielen absolvovali nejedno rokovanie k tejto téme na nejednom ministerstve, ale aj v regiónoch Slovenska, a pripravili niektoré materiály pre prípravu kvantifikácie potrieb na vytvorenie finančných zdrojov, ktorých výška vzhľadom na neriešenie problematiky z bývalých období bude vysoká a nie je možné využiť iba štátny rozpočet a financie verejných samospráv.  K týmto aktivitám sa pripojila Technická univerzita v Košiciach: FBERG TUKE a LF TUKE, ako aj Žilinská univerzita v Žiline: FPEDAS a ďalšie občianske združenia, fyzické osoby a niektoré súkromné subjekty.

V tomto období začíname spoločne s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravovať nastavenie projektov, ktorých výsledkom bude nielen bezbariérovosť, ale aj inovovaný systém monitoringu riešení, kde podmienkou je a bude výsledok v podobe hmatateľnej a použiteľnej zmeny pre osoby s obmedzenou mobilitou. tento systém navrhneme pre ďalšie programovacie obdobia ako základ monitoringu a kontroly výsledkov projektov.

V prvej etape kladieme dôraz na dopravné systémy, ich infraštruktúru a ľudské zdroje, na služby a cestovný ruch. Pre nastavenie systémov, procesov a merateľných ukazovateľov sme oslovili aj niektoré inštitúcie štátnej správy, ktoré môžu ovplyvniť priebeh a vývoj nielen prípravy, ale aj realizácií. Aj ďalšie nastavenia etáp a ich príprava bude smerovaná na konkrétne oblasti a ciele. 

V tejto etape odstraňovania bariér patrí veľké poďakovanie pracovníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorí pochopili filozofiu prípravy tak, že hľadáme spoločné riešenia, aby výsledok bol čím skôr a nie že deklarujeme to, ako sa to či ono nedá. Táto zmena je asi najpodstatnejšia v celom priebehu príprav.

O ďalšom vývoji budeme informovať.