Osobní asistenti študentov a ich pôsobnosť v školách

17.01.2020

Ako sme v minulosti uviedli, oslovili sme niektoré inštitúcie s dotazom dotýkajúceho sa pôsobnosti asistentov učiteľa a osobných asistentov na pôde škôl. Dnes sme obdržali odpoveď z ministerstva školstva, ktorú uvádzame v nezmenenej podobe:

Vážený pán Kučera,

k Vašej otázke ohľadom možného sankcionovania strednej školy v prípade, že škola povolí vstup osobného asistenta do školy aj počas vyučovania, Vám zasielame nasledujúce vyjadrenie.

Povolenie vstupu osobného asistenta do školy je v kompetencii riaditeľa školy, ktorý môže povoliť vstup osobnému asistentovi do strednej školy najmä v záujme naplnenia ustanovenia § 144 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon"), ktorý znie: "Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú." Podmienky a bližšie podrobnosti určí riaditeľ školy v interných dokumentoch školy.

Prítomnosť "asistenta", ktorým môže byť tak asistent učiteľa, ako aj osobný asistent dieťaťa (žiaka) so zdravotným postihnutím, umožňuje v strednej škole pre žiaka so zdravotným znevýhodnením v súlade § 144 ods. 2 školského zákona vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, konkrétne pri konaní maturitnej skúšky ustanovenie § 14 odsek 1 písm. d), ktoré znie: "prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta, zdravotníckeho personálu, špeciálneho pedagóga.". Vzhľadom na skutočnosť, že nastavenie podporných opatrení pre žiakov so zdravotným postihnutím pri vykonávaní skúšok súvisiacich s ukončením ich vzdelávania vychádza zo špeciálnopedagogických potrieb žiaka vyplývajúcich z jeho zdravotného postihnutia, nevylučuje sa v odôvodnených prípadoch ich využitie aj počas vzdelávania žiaka.

Bližšie podrobnosti k problematike osobnej asistencie a poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu ustanovuje § 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 447/2008 Z. z.; https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/447/). Podľa uvedeného zákona sa do rozsahu hodín osobnej asistencie nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie alebo navštevuje školu s výnimkou vysokej školy. Z uvedeného vyplýva, že čas vykonávania činností v strednej škole osobou, ktorá je osobným asistentom žiaka, si príslušná osoba nemôže vykázať ako osobnú asistenciu s nárokom na peňažný príspevok určený všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sú v kompetencii rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Niektoré činnosti osobného asistenta, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z., môže za súčasného legislatívneho stavu v strednej škole vykonávať pomocný vychovávateľ. Bližšie podrobnosti k výkonu jeho činností určuje príloha č. 1 Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, v časti 17. Školstvo a šport  

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/341/20190901.html) .

V súvislosti s vytváraním podmienok na prekonávanie bariér, ktoré žiak so zdravotným znevýhodnením nedokáže prekonať bez pomoci, je v škole ďalšou možnosťou pôsobenie asistenta učiteľa. Za bariéry sa považujú najmä dorozumievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore, stavebné prekážky a neschopnosť adaptácie, pričom tieto bariéry je dôležité chápať v kontexte vzdelávania. Bližšie podrobnosti k postupu pri pridelení finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ustanovuje § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/597/20200101) .

Na základe tejto odpovedi, ktorú dávame do pozornosti školám a ich zriaďovateľom rovnako ako rodičom zdravotne postihnutých detí a študentov, pripravíme návrh novely zákona č. 447/2008 Z.z do znenia, aby aj učobný a študijný čas bol zarátavateľný do výkonu v zmysle úhrad osobnej asistencie.