Podnetov na odstraňovanie bariér pribúda. Výsledkov riešení je však málo...

19.02.2020

Za posledný polrok sa zvýšil počet podnetov zo strany občanov, ale aj niektorých subjektov na potrebu riešenia pre odstránenie tej, či inej bariéry, a to z mnohých miest Slovenska. V súčasnosti niektoré opatrenia a naše návrhy pripravujeme do podoby projektov, niektoré riešenia sa dajú implementovať dohodou, niektoré je treba zaniesť do legislatívy. Je treba pripomenúť, že bariérou môže byť čokoľvek, čo bráni ľuďom s obmedzením mobility a vnímania pre ich potreby.

Zoberme si niektoré príklady, čo sa deje na Slovensku:

 • ľudia s postihnutím chcú navštevovať bazén na hotelu kvôli prostrediu, ale chýbal tam zdvihák do bazéna. Keďže hotel na to nemal a ľudia súhlasili, vyzbierali financie a zdvihák kúpili sami. Napriek tomu im nadriadený orgán hotela nedovolil zariadenie inštalovať, aj keď sa na nej zložili aj osoby so zdravotným postihnutím.
 • pozrite sa okolo seba vo Vašich mestách, kde máte WC pre ŤZP a v akom je stave, ak vôbec vytvorené je... nehľadajte na verejných priestranstvách...žiaľ, tam nie sú... iba niktoré stanice (čerpacie aj železničné), obchodné centrá, niektoré úrady,...
 • prístupy do budov rovnako ako ich priestory sú neustále bariérové napriek tomu, že sa v propagačných materiáloch udáva ich bezbariérovosť
 • všimnite si sklony nájazdov do budov a napíšte, či byste zvládli na invalidnom vozíčku zdolať taký uhol
 • pozrite si prístupy na úrady a iné inštitúcie
 • WC pre ŤZP sú stále "vybavené" ako sklady pre upratovačky a pod.
 • je veľa webových stránok, na ktoré sa buď občania s obmedzenou vnímavosťou nedostanú, alebo nevedia prijať a porozumieť textu a informáciám na nich
 • miesta pre parkovanie ŤZP sú zneužívané neoprávnenými držiteľmi často padelaných či inak nepravých preukazov 
 • výstavba v mestách Slovenska je neustále bariérová a to napriek mnohým upozorneniam nielen z našej strany
 • na vybavenie zariadení pre ŤZP sa inštalujú veci, držadlá, madlá, ale aj WC misy a pod., ktoré nie sú určené pre takéto použitie a ktoré neumožňujú ich bezpečné a kvalitné použitie osobou s obmedzenou mobilitou
 • na Slovensku absentuje systém kontroly a monitoringu bezbariérových opatrení a ich kvality 
 • stavebný zákon a systém je treba čo najsôr novelizovať, na čom sa aj podieľame
 • verejná osobná preprava má neustále rezervy a vyskytujú sa prípady, kedy sú porušované práva cestujúcich s obmedzenou mobilitou
 • a pod...

Všetky problémy sa dajú riešiť, ak je ochota pre ich zmenu ku prospechu druhých. Snažili sme sa riešiť problematiku dohodami a návrhmi na zvýšenie mobility a odstraňovanie bariér v slovenskom prostredí. Niektoré prípady dopadli úspešne, ale vo viacerých prípadoch došlo iba k sľubom, v niektorých prípadoch sme počuli dokonca otázku, čo z toho má mať ten kompetentný úradník, a pod.

Vzhľadom k tomu, že nie všetko musí byť zakotvené v nedostatočnej legislatíve a systéme pre bezbariérovosť Slovenskej republiky, pretože jestvujú medzinárodné dohovory, začíname podávať podnety na právne riešenia tých konkrétnych problémov z vašich miest a obcí, ktoré pretrvávajú dlho, ktoré napriek potrebe sú neustále mimo riešenia, ktoré robia ľuďom problémy pri ich bežnom živote. 

Je jedno, či ide o problém zlyhania systému, ktorý na Slovensku je nedostatočný, o konkrétny prístup na úrad, či iné priestory, ktoré využívajú ľudia s obmedzenou mobilitou. Napíšte nám, určite budeme hľadať riešenie a niektoré prípady nie je možné riešiť tak dlhodobo, ako doteraz... 

Kontaktovať nás môžete:

 • telefonicky na čísle 0911 365 266
 • e-mailom na adresu: eurokluc.uppz@gmail.com
 • poštou na adresu: OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram, Bencúrova 13/A, 040 01 Košice

Rovnako tak sme pripravení na otázky architektov a projektantov na technické riešenia, na otázky investorov, úradov a podobne... v každom prípade sme za komunikáciu a dialóg, ale keď trvá dlho, je treba zmeniť postup...

Bohužiaľ, na Slovensku je veľa ľudí, ktorí zneužívajú výhody pre zdravotne postihnutých, ale ich problémy nechce nikto. Je veľa subjektov, ktoré chcú profitovať z aktivít na odstraňovanie bariér, ale občan výsledok nevidí a možno neuvidí nikdy... to je naše Slovensko, ale stojí za to, aby raz bolo krajinou ako iné členské štáty, kde pomoc druhým nie je záťažou ako na Slovensku, ale cťou a normálne bežné... a to sa samo neurobí...