Rozvoj mobility v železničnej osobnej doprave medzi ČR a SR

28.06.2018

Včera, 27. 6. 2018, sme rokovali na pôde Generálneho riaditeľstva ZSSK za účasti zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a spoločnosti OLTIS k našim návrhom, ktorých cieľom je rozšírenie mobility v osobnej železničnej preprave zdravotne postihnutých cestujúcich medzi Českou a Slovenskou republikou. Všetky súčasti projektu sú konzultované aj so Žilinskou univerzitou, ktorú považujeme za partnera týchto návrhov a projektových aktivít. Súčasťou návrhov sú aj opatrenia v kompetencii ŽSR, ktoré budeme informovať spolu s výsledkami včerajšieho rokovania. Ďalšie kolo rokovania pre postup aktivít bude v priebehu prázdnin, kde už budú predložené nielen priority jednotlivých aktivít systému, ale aj termíny spojené s postupom k realizácii. Do tej doby predložíme návrh financovania aktivít tak, aby vznikol systém kofinancovania z viacerých zdrojov. 

V podstate ide o balík projektov, ktorých zosúladením a koordináciou je možné vytvoriť kvalitný a funkčný systém pre komfortnú, bezpečnú a kvalitnú prepravu zdravotne postihnutých cestujúcich medzi obi dvoma krajinami s možnosťou aktuálnej informovanosti aj v prípade zmien voči nepredpokladaným udalostiam tak, aby cestujúci na Slovensku mali aktuálne a presné informácie o možnostiach v Česku a naopak. Súčasťou je vytvorenie pravideľnej prepravy pre ŤZP v nočných medzinárodných rýchlikoch tak, aby bolo možné bezpečne a komfortne previezť vozičkára spolu s elektrickým vozíčkom a prípadne aj sprievodcom. Súčasťou je aj informovanosť pre cestujúcich, samozrejme.

Aj keď železničná doprava ako systém začala implementovať naše návrhy už v minulých rokoch, v súčasnosti niektoré poznatky z inovatívnych riešení môže čerpať aj od kolegov z cestnej dopravy, nakoľko Národná diaľničná spoločnosť začala systematicky odstraňovať bariéry na čerpacích staniciach a odpočívadlách, čomu venujeme samostatnú pozornosť. 

Naše návrhy sa dotýkajú nielen vozičkárov, ale aj sluchovo postihnutých, zrakovo postihnutých a ďalších druhov znevýhodnenia, ktoré majú špecifické potreby v železničnej preprave a nielen v nej. Veríme, že čo skoro budeme vidieť na Slovensku prvé tieto výsledky z rokovaní, aj keď niektoré naše návrhy bude treba koordinovať na úrovni rezortu dopravy tak, aby vznikol jednotný a nie roztrieštený systém. O ďalšom vývoji budeme priebežne informovať.  Niektoré návrhy sú jedinečné aj v celom Európskom priestore.