Správa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bola prijatá v     NR SR a je zameraná na problematiku mobility

16.05.2020

O tom, akým spôsobom funguje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa každoročne predkladá správa o činnosti poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí ju buď prijmú, alebo neprijmú na vedomie, hlasovaním.  V tomto roku bola Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019 prerokovaná v rámci rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo a Výboru NR SR pre sociálne veci dňa 12. 5. 2020 a nasledujúci deň, t.j. 13. 5. 2020  v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.

Správu v predloženom znení si môžete otvoriť pod nasledovným tlačidlom:

Správa je založená hlavne na oblasti problematiky a bezbariérovosti a problémov občanov s vybavovaním nástrojom pre kompenzáciu svojho zdravotného stavu.

V texte dokumentu je spomenutá aj naša organizácia v bode Ďalšie pripomienky ako bod 5 v znení:

Eurokľúč a odstraňovanie ďalších bariér. V máji 2019 som začala veľmi úzko spolupracovať s OZ Bez Bariéry. Predmetom našej spolupráce je vzájomná podpora aktivít, ktoré sa týkajú mobility a dostupnosti k základným ľudským potrebám. Medzi oblasti našej spolupráce patrí rozširovanie Eurokľúča na Slovensku, zabezpečenie bezbariérovosti na poštách a v doprave, ale aj v oblasti cestovného ruchu. Ďalšie aktivity sa týkajú systematického riešenia problematiky prístupnosti, uplatňovania pripomienok v rámci nového stavebného zákona a iných právnych predpisov, ako aj implementácie základných pravidiel pre mobilitu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle medzinárodných štandardov prístupnosti.

Na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa uskutočnili pracovné stretnutia, ktorých sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR - Sekcia cestovného ruchu a Sekcia železničnej dopravy a dráh, Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), Národnej diaľničnej spoločnosti a Občianskeho združenia Bez bariéry. Cieľom pracovných stretnutí bolo vytvoriť základ recipročných pravidiel medzi ČR a SR pri poskytovaní zliav cestujúcim so zdravotným postihnutím v železničnej a diaľničnej preprave a pripraviť prostredie pre zahájenie oficiálnych rokovaní pre rozvoj mobility a cestovného ruchu. Všetky subjekty zúčastnené na stretnutí prejavili záujem a snahu o zosúladenie pravidiel v medzinárodnej preprave medzi ČR a SR pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zisťovanie prístupnosti turistických destinácií pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa bude realizovať formou dotazníkov, ktoré budú distribuované organizáciám a poskytovateľom cestovného ruchu.

Rovnako budú významné tiež štatistiky prístupnosti železničných staníc (zastávok) s cieľom zabezpečiť všetky štandardy prístupnosti. Takéto zisťovanie sa vykoná formou dotazníkov.

Po vyhodnotení štatistických údajov bude spracovaný materiál, ktorý bude predložený na rokovanie vlády SR za účelom určenia ďalšieho postupu, spolu s návrhmi a ekonomickými dopadmi pre každý štát.

Vážime si prístupu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím k našej neformálnej spolupráci v tejto oblasti, ktorá v krátkom čase bude rozšírená o pripravované návrhy na zmenu legislatívy, ktorá je súvzťažná pre zdravotné postihnutie do takej podoby, aby zákony a vyhlášky boli prijateľné nielen pre úrady, ale hlavne pre občana. Samozrejme, že na všetkých spomenutých aktivitách pracujeme a otvárame ďalšie, ktoré neboli prijateľné pre bývalé vedenie štátu, a o postupe a výsledkoch budeme priebežne informovať.