V budúcom roku predstavíme naše pozitívne príklady v Taliansku

09.08.2018

Pred niekoľkými dňami nás oslovili kolegovia z Talianska z Montefalcone (región Campania) k participácii na ich medzinárodnom projekte, ktorý zamerali na interkultúrny dialóg k témam sociálnej inklúzie a integrácie tých skupín obyvateľov, ktoré potrebujú pomoc druhých, na európskej úrovni. Túto ponuku sme prijali.

Našou úlohou v projekte bude predstavenie našich skúsenností a výmena názorov s účastníkmi ďalších krajín EÚ k témam odstraňovania bariér a zosúlaďovania prostredia mobility v európskom priestore. Paradoxom je výber našej krajiny pre tento projekt, pretože talianski, belgickí, francúzski a portugalskí kolegovia si uvedomujú súčasný nedostatočný stav pre mobilitu na Slovensku a snahu vytvoriť prostredie, aké je v ostatných krajinách EÚ bežné. Projekt sa stane súčasťou našich dlhodobých aktivít európskeho dopadu, ktoré sme nazvali Európa pre Solidaritu. Projekt bude v prípade podpory Európskou komisiou realizovaný v rokoch 2019 až 2020. Projekt využijeme aj na otvorenie nedostatočne riešených tém na Slovensku vo vzťahu k mobilite a dostupnosti základných ľudských potrieb na európskej úrovni, aby došlo ku kontinuite európskych a národných opatrení.

Zaujímavosťou je skutočnosť, že toto mesto, ktorého fotografiu vidíte na úvodnom obrázku, má všetky pamiatky, verejné priestory a verejné budovy bezbariérové a prístup pre znevýhodnených obmedzenou mobilitou považujú za základ v oblasti cestovného ruchu návštevníkov. To iba pre porovnanie stavu v našich mestách, ktoré nie sú v tak členitom teréne...