Zamestnanie zdravotne postihnutých - možnosť na zlepšenie situácie firmy

11.12.2019

V poslednom období sa stretávame s tým, že niektoré firmy hľadajú varianty úspor a riešení tak, aby mohli vykonávať svoje služby, výrobu, alebo iné činnosti, nakoľko dochádza k zvýšenej ekonomickej záťaži v ich nákladovosti, hlavne u miezd. V takýchto prípadoch navrhujeme týmto subjektom využitie zamestnanosti ŤZP pracovníkov a využitie práce z domova v tých prípadoch, kedy je to možné.  Pozitívnou správou je aj spoločná príprava stredoškolského študijného odboru Klientský manažér pošty, ktorý otvorí pre ŤZP študentov Dopravná akadémia Trenčín v budúcom roku. Záujemci o toto štúdium už teraz môžu kontaktovať Dopravnú akadémiu a ísť sa pozrieť na prostredie štúdia a prípadne aj internátu.

Zamestnanie zdravotne postihnutého zamestnanca má však aj svoje výhody, hlavne u tých zamestnávateľov, ktorí neplnia povinnú kvótu zdravotne postihnutých zamestnancov, prípadne náhradného plnenia. Vieme si predstaviť zdravotne postihnutých zamestnancov dopravných spoločností, pôšt, úradov, ale aj v súkromných službách. Súčasná doba je často charakterizovaná ako doba s nedostatkom pracovných síl. Ale vhodným využitím tohto pracovného potenciálu by bolo možné dosiahnúť nasledovné zmeny:

  • vytvorenie chráneného pracoviska a tým pádom vytvorenie prostredia pre prácu, náklady hradí úrad práce
  • určité percento nákladov na mzdy hradí tiež úrad práce formou refundácie, takže z nákladovej položky mzdy sa stáva položka nulová
  • odstránenie mýtusov, že zdravotne postihnutý zamestnanec chce iba výhody na pracovisku, chodí iba po lekároch a pod. Vieme, že naopak, takýto zamestnanec si prácu váži oveľa viacej než zamestnanec bez postihnutia.
  • využiť naše domáce nevyužívané potenciály pred dovozom pracovnej sily zo zahraničia má isto význam aj pre makroekonomiku 
  • zlepšenie životnej situácie zamestnancov so zdravotným postihnutím, nakoľko bez práce s invalidným dôchodkom sa vyžiť nedá. A postihnutie nie je prekážkou rozumu, umu a praktickým aj teoretickým znalostiam

Zmenu prístupu a zmenu myslenia takmer vždy predchádza problematika nedostatku, ktorá sa začína prejavovať aj v slovenskej ekonomike. Vieme o tom, že v obmedzenom množstve uvažujú o zamestnanosti zdravotne postihnutých niektoré energetické spoločnosti, jeden z operátorov uvažuje o zriadení call centra so zdravotne postihnutými, jedna zo železničných spoločností začala skúšať systém zamestnanosti doma, do ktorého je možné zapojiť aj prácu pre zdravotne postihnutého zamestnanca a pod.

O ďalšom vývoji budeme informovať priebežne.