Zamestnanosť zdravotne postihnutých na Slovensku je mýtus, alebo realita?

18.02.2020

Nemusíme a ani nebudeme spomínať, aký je život človeka s obmedzenou mobilitou v ekonomicky činnom veku, aký je dopad na jeho rodinu a na jeho okolie. Rovnako tak nebudeme spomínať to, aké je prostredie pre podnikateľov a organizácie, keď chcú vytvoriť miesto pre takto postihnutého človeka...

Včera, 17. 2. 2020 sme sa zúčastnili výskumného rozhovoru v rámci projektu k zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI), a to na pôde Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. V rámci tohto rokovania sme zistili, že aj toto združenie má záujem na zamestnanosti zdravotne postihnutých v zmysle svojej členskej základne a uvedomuje si spoločenskú potrebu zamestnanosti tejto skupiny občanov Slovenska v súvislosti so sociodemografickým vývojom starnutia populácie nielen na Slovensku.

Na základe toho sme dnes oficiálne požiadali vedenie tohto združenia o spoluprácu hlavne v systémovej a legislatívnej oblasti ku prospechu nielen cieľovej akupiny, ale aj zamestnávateľov v rámci ich členskej základne. Pravdou je, že v niektorých prípadoch bude treba odstrániť nielen bariéry v legislatíve hlavne v oblasti zamestnávania, že bude treba zosúladiť kompetencie v rámci faktorov ovplyvňujúcich nielen zamestnanosť, ale aj vzdelávanie s akceptáciou špecifík tejto skupiny uchádzačov o zamestnanie, že bude treba zmeniť aj prístup rezortu práce a hlavne začať odstraňovať bariéry v hlavách a myslení v podobe mýtusov niektorých zamestnávateľov.

Do spolupráce navrhujeme aj ďalšieho nášho partnera v niektorých našich aktivitách - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Veríme, že sa podarí systém pripraviť tak, aby nielen ľudia, ale aj zamestnávatelia videli čím skôr prvé praktické výsledky tejto pripravovanej spolupráce.

O ďalšom vývoji budeme informovať priebežne.