Medzinárodné štandardy prístupnosti
Sem vložte podnadpis

Pre odstraňovanie bariér nielen v prostredí Slovenskej republiky je nutná jednotná technická špecifikácia potrieb daná medzinárodnými dohovormi, dokumentmi a záväznými nariadeniami, ktoré tvoria základ technických noriem. Iba tak je možné dosiahnuť stavu, že posudzovanie prístupnosti a bezbariérového prostredia je rovnaké na Slovensku rovnako ako v ostatných krajinách, kde bezberiérovosť je bežná v ďaleko širšej miere než u nás.

Na základe týchto dokumentov, ale aj potrieb vo vzťahu na možnosti kompenzačných pomôcok bola vytvorená metodická príručka, ktorá akceptuje všetky druhy postihnutia bez rozdielu rozsahu a druhu obmedzenia mobility. Túto metodickú pomôcku, ktorej základom sú medzinárodné štandardy prístupnosti vytvoril náš kolega Ing. Ján Bartko a naša organizácia je výhradným distribútorom tohto metodického materiálu.  

Všetky ustanovania a jej obsah v zmysle medzinárodných štandardov prístupnosti boli poskytnuté na rokovaniach s predstaviteľmi rezortu dopravy a výstavby osobne Ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky a generálnemu riaditeľovi sekcie výstavby pre jej implementáciu do novely stavebného zákona a jej pripravovaných vykonávacích predpisov spolu s návrhmi na vytvorenie systému kontroly a monitoringu postupu výstavby a rekonštrukcií s cieľom bezbariérovosti budovy či priestranstvá.

V súčasnosti je táto metodická príručka dostupná aj pre architektov, verejné samosprávy, projektantov a investorov tak, aby výsledok ich výstavby a stavebných činností bol v súlade s medzinárodnými pravidlami zaužívanými nielen v krajinách EÚ. V súčasnej dobe vedieme aj niektoré rokovania s kompetentnými orgánmi Európskej únie s cieľom novely európskych nariadení, ktorých sa bezbariérovoť dotýka a kde došlo k rozdielom medzi nariadením a potrebami v zmysle vývoja kompenzačných pomôcok, ktoré osoby s obmedzenou mobilitou používajú.

Príručku pre výstavbu bez bariér v zmysle medzinárodných štandardov prístupnosti je možné objednať po minimálne telefonickej konzultácii nasledovnými spôsobmi:

  • e-mailom zaslaným na adresu: eurokluc.uppz@gmail.com
  • prostredníctvom pošty vo forme objednávky zaslanej na adresu: OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram, Bencúrova 13/A, 040 01 Košice

Metodická príručka je k dispozícii v elektronickej podobe na USB kľúči a každý exemplár je číslovaný a priradený ku konkrétnemu objednávateľovi tak, aby bolo možné zasielať aj následné aktualizácie, pokiaľ o ne kupujúci prejaví záujem. Cena metodiky je diferencovaná pre partnerské organizácie a pre ostatné subjekty. 

Konzultácie a informácie k metodike môžete získať:

  • telefonicky na čísle 0911 365 266
  • e-mailom zaslaným na hore uvedenú mailovú adresu
  • poštou zaslanou na hore uvedenú adresu

Príručka obsahuje nielen textovú časť, ale aj výkresovú a schematickú dokumentáciu spolu s argumentáciou, prečo sú dané rozmery dôležité pre mobilitu. Výťažok z predaja je určený nielen na honorár autorovi, ale aj na systémové a komplexné odstraäovanie bariér na Slovensku av európskom priestore. 

V súčasnosti pripravujeme aj edukačné aktivity s cieľom oboznámenia sa nielen s príručkou, ale aj so základnými potrebami bezbariérovosti prostredia pre subjekty, ktoré sú kompetentné zmeniť prostredie mobility tak, aby bolo prístupné pre každého občana či návštevníka.

O ďalšom vývoji budeme informovať.