Dovoľujeme si poďakovať...

Žilinskej univerzite

Za dlhodobú bezplatnú odbornú a konzultačnú činnosť k problematike bezbariérovosti a mobility prostredia a za spoločnú prípravu mnohých materiálov, dokumentov a rovnako za prípravu a riešenie vedeckých prác s témami spojenými s dopravou, mobilitou a dostupnosťou základných ľudských potrieb osôb so zdravotným postihnutím, seniorov a mamičiek s kočíkmi 

Spoločnosti WEBNODE

Za nefinančný sponzorský dar v podobe poskytnutia webového priestoru a služieb spojených s prípravou a tvorbou webových týchto stránok  

Spoločnosti WEBEX Košice

Za nefinančný sponzorský dar v podobe grafickej prípravy a tlače Situačnej správy o stave bariérovosti Slovenska za rok 2018 

Spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice

Za finančný príspevok 500 Euro na odborný informačne edukačný seminár k téme medzinárodných štandardov prístupnosti, ktorý sa konal dňa 22. 3. 2019 v Kulturparku v Košiciach

Agentúre 123 preklady Košice

Za nefinančný sponzorský dar v podobe bezplatných prekladov našich materiálov zo a do slovenčiny, vrátane legislatívnych dokumentov určených pre štátnu správu a nastavenie noviel zákonov

Spoločnosti WAGON SERVICE travel s.r.o.

Za finančný príspevok vo výške 2.000 Euro, ktoré boli použité na cestovanie spojené s rokovaním na Európskom parlamente a Európskej komisii.

Spoločnosti Technická obnova a ochrana železníc, a.s. Dolný Hričov

 • za finančný príspevok na našu činnosť vo výške 300 Euro
 • za ochotu podieľať sa na našich aktivitách v zmysle svojich možností a odborných skúsenností

Stanovi Mičevovi z Banskej Bystrice za:

 • 1.000 Euro na nákup 3 ks zámkových vložiek a zabezpečenie ich inštalácie v miestach podľa potreby zdravotne postihnutých obyvateľov Banskej Bystrice

Všeobecnej zdravotnej poisťovni za:

 • vybavenie 49 pobočiek VšZP na Slovensku prístupovým systémom Eurokľúč
 • poskytnutie 74 Eurokľúčov pre pacientov v roku 2014
 • poskytnutie 76 Eurokľúčov pre pacientov v roku 2016
 • systematický a komplexný prístup k podnetom problémov v kompetencii zdravotnej poisťovne zo strany pacientov

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za:

 • systematický a komplexný prístup k problematike odstraňovania bariér

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za:

 • systematický prístup v oblasti oddstraňovania bariér v rámci kompetencií tohto rezortu

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR za:

 • za spoluprácu v oblasti odstraňovania bariér

Nadácii ESET za:

 • poskytnutie 5 ks licencií antivírusového programu ESET Smart Security pre potreby projektov našej organizácie
 • poskytnutie 5 ks notebookov LENOVO pre potreby aktivít a činností spojených hlavne s európskym projektom "Európa pre Solidaritu"

Žilinskému samosprávnemu kraji za:

 • systematický prístup k riešeniu odstraňovania bariér a výber cca 160 miest, ktoré by mohli byť osadené prístupovýn systémom Eurokľúč

Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 • za podporu našich projektov Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ, ktoré sa dotýkajú života nielen pacientov Slovenska, ale aj pacientov ostatných členských krajín EÚ 

Železniciam Slovenskej republiky za:

 • vybavenie 14 železničných staníc prístupovým systémom Eurokľúč
 • systematický prístup odstraňovania bariér v rámci rekonštrukcie železničných staníc

Železničnej spoločnosti Slovensko za:

 • postupné zvyšovanie bezpečnosti cestovania a za spoluúčasť k prístupu k osobnej železničnej doprave a odstraňovanie bariér v rámci osobnej železničnej dopravy

Spoločnosti PRYZMAT za:

 • poskytnutie zľav na spotrebný materiál spojený a kancelárskou technikou v rámci interných činností a printových výstupov našej organizácie

Organizáciám, ktoré nás kontaktujú z iných členských krajín EÚ a ktoré sa chcú pripojiť k spoločnej európskej aktivite, ktorú pripravujeme - Európsky občiansky výbor pre odstraňovanie bariér. Ďakujeme tak organizáciám z krajín:

 • Rumunsko
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Írsko
 • Maďarsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Portugalsko
 • a ďalšie

Osobitné poďakovanie patrí kolegom v problematike z Českej republiky.

Spoločnosti Metalia a.s. za:

 • ich prístup a prínos pre rozširovanie systému Eurokľúč na Slovensku
 • ich pomoc pri zabezpečení webového priestoru našej organizácie

Agentúre ALBO Bratislava za:

 • spoluprácu v oblasti propagačnej činnosti spojenej s našimi aktivitami pre nás, rovnako ako pre našich partnerov v rámci projektov podporených Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ ako aj ďalších aktivitách našej organizácie


Všeobecné, ale dôležité poďakovania:

Všetkým pacientom, ktorí nám prispeli so svojimi podnetmi a návrhmi, pretože:

 • tým zlepšujú život nielen sebe, ale aj ďalším zdravotne postihnutým a členom ich rodín a tým, ktorí sa o zdravotne postihnutého starajú a pomáhajú mu 

Všetkým tým, ktorí nám neprajú, pretože:

 • takto zlepšujú našu prácu, ktorá je smerovaná všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc svojho okolia
 • vidíme, že naša práca je sledovaná verejnosťou, čo nás teší
 • uvedomujeme si, že je veľa oblastí, ktoré je treba riešiť a nielen iba deklarovať
 • robia nám tak zadarmo reklamu, za čo im ďakujeme


Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram,  Korešpond. adresa: Jaseňová 2, 900 42 Miloslavov                                                                                                 
IČO 50292609                                                                                                                                                                                                    
DIČ 2120288511                                                                                                                                                                                                   
 
Telefon +421 948 497 245
                                                                                     
E-mail: kancelaria.uppz.sk@gmail.com                                                                                                                     
 č.ú. SK22 1111 0000 0014 3254 1016                BIC/SWIFT code: UNCRSKBX
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!