Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Osoby s obmedzenou mobilitou ši poruchou vnímania rovnako ako seniori sú často cielenou skupinou pre podvody menšieho či väčšieho rozsahu. Hlavnými miestami, kde sa také prípady stávajú sú obchodné centrá, železničné stanice a obdobné miesta, kde sa hlavne páchajú drobné krádeže, alebo podvody spojené s rodinnými príslušníkmi a ich fiktívnymi...

Vážení priatelia, význam domáceho cestovného ruchu vzrastá spolu s opatreniami, ktoré vznikli na základe prenosu vírusového ochorenia koronavírusom s následkom ochorenia COVID - 19. Rovnako tak je dôležitá prístupnosť a mobilita v rámci turistických destinácií, zabezpečenie potrieb pre osoby s obmedzenou mobilitou, alebo pre osoby s poruchou...

V rámci našej prípravy Národnej stratégie odstraňovania bariér Slovenska do roku 2030 sme oslovili všetky ministerstva a vybrané štátne inštitúcie na ich priamu účasť pri tvorbe tohto strategického dokumentu. Na základe usmernenia z kancelárie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci vedenia rezortu sme minulý týždeň 14. 5. 2020 absolvovali...

O tom, akým spôsobom funguje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa každoročne predkladá správa o činnosti poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí ju buď prijmú, alebo neprijmú na vedomie, hlasovaním. V tomto roku bola Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019 prerokovaná v rámci...

Veľa ľudí, ktorí pomáhajú druhým, sú sami zdravotne postihnutí a ich osud je im cestou a silou života, ktorú sa snažia zlepšiť druhým, ktorí majú obdobné problémy. Jednou z tých osôb a osobností pacientskej problematiky na Slovensku bola aj Zuzka Michalková, ktorá zomrela v októbri 2018 a zanechala po sebe fungujúcu organizáciu Spoločnosť Parkinson...

V spojitosti s výskytom a vývojom pandémie vírusu COVID - 19 pripravili akademici niekoľko výskumov, aký vplyv má pandémia na prostredie rodinného života, mimoriadny stav a opatrenia, ktoré sa zaviedli v korelácii na čase. Tento výskum prebiehal v krajinách V4 a prinášame jeho výsledky, ktoré si môžete otvoriť pod nasledovným tlačidlom:

Prístup mnohých úradov a inštitúcií vo vzťahu k prostrediu mobility a bezbariérovosti je na druhej, možno až tretej priečke priorít, čoho následkom je aj súčasné prostredie, ktoré je plné bariér. Hlavným argumentom je často tvrdenie, že na bezbariérovosť nie je pripravený slovenský národný legislatívny systém, čo sa prejavuje v doprave, na...

V súvislosti s mimoriadnym stavom na Slovensku, ktorý spôsobil koronavírus COVID - 19, môžu nastať situácie, kedy je treba urýchlený návrat občana na Slovensko zo zahraničia. S jedným druhom tejto mimoriadnosti sa na nás včera obrátili ženy opatrovateľky seniorov v Rakúsku a dôvodom je úmrtie rodinného príslušníka na Slovensku.

Každý rok vydávame našu správu o stave bariér na Slovensku. V tomto roku po prvý raz vychádza aj v printovej podobe. Dnes sme tento dokument, ktorý sme vytvorili spoločne s prof. Ing. Beatou Gavurovou PhD., MBA a ktorý nám recenzovali mnohí odborníci nielen zo Slovenska, odoslali vedeniam všetkých rezortov a predstaviteľom štátu vrátane vedúcich...

Každá situácia, ktorá je nová v spoločnosti, vytvára obchodné prostredie a nové aktivity podnikateľov, ktorí tak reagujú na dopyt po potrebách občanov. To isté platí aj teraz, v prípade mimoriadnych opatrení a nedostatku niektorých produktov potrebných pre vlastnú ochranu, ochranu členov rodiny, ale aj zamestnancov v podnikoch a pod.

Nástroje rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny by mali byť v súlade s potrebami tých, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť a pomoc a tak, aby ich situáciu riešili. Bohužiaľ, o niektorých opatreniach sa dá nielen pochybovať, ale aj priamo uviesť, že ich nastavenie je proti tomuto základnému systému podpory a na miesto pomoci a podpory vytvára...