Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

V posledných dňoch sa nám množia dotazy, či sa vôbec na Slovensku niečo robí pre zmeny v oblasti mobility a dostupnosti základných ľudských potrieb, nakoľko občan vidí niečo iné... v Národnej rade Slovenskej republiky sa riešia prioritne také problémy, ako sú pochybenia poslancov a členov vlády, na ministerstvách sa riešia veci z minulých období a...

Príprava stratégie odstraňovania bariér na Slovensku, ktorú sme avízovali, sa dostáva do reálnej podoby a postupne otvárame prvé témy, ktoré neboli na Slovensku doposiaľ riešené adekvátne potrebám tých, ktorým sú určené pre ich mobilitu a dostupnosť základných ľudských potrieb. Súčasťou stratégie bude aj kvantifikácia potrieb tak, aby bolo možné...

O tom, že je treba niektoré skutočnosti a stav veci bezbariérovosti medializovať, je viac než isté, nakoľko verejnosť má právo vedieť, v akom stave je Slovensko v tejto oblasti problematiky a čo všetko je treba riešiť, pripraviť a nastaviť a zaniesť do legislatívneho systému štátu. Je veľa čiastkových úloh, ktoré priamo či nepriamo podmieňujú...

Ako sme už uviedli, dňa 18. 6. 2020 sa pôde Ministerstva dopravy a výstavby uskutočnilo prvé rokovanie za účasti ďalších ministerstiev a inštitúcií a pani komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k téme stratégie odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030.

V mnohých materiáloch vládneho charakteru sa opakuje relatívne často odkaz na medzinárodné dokumenty a dohovory, ktoré sa deklarujú ako nadradené národnej legislatíve, inak povedané, mali by byť jednoznačne naplňované v plnom rozsahu a keď dôjde k ich porušeniu, tak by mali byť voči vinníkovi vyvodené opatrenia k náprave a nejaký postih. Aspoň tak...

Pred niekoľkými mesiacmi sme začali s prípravou Národnej stratégie odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030, ktorá by mala mať podobu komplexného, systematického, strategického a kontrolovateľného materiálu pre jeho odovzdanie Ministerstvu dopravy a výstavby SR a následne na predloženie Vláde Slovenskej republiky. Príprava a samotné aktivity...

Mnohé opatrenia a riešenia je potrebné nastaviť v systémoch a metodikách tak, aby vychádzali z názorov tých, ktorým sú opatrenia smerované. Preto sme sa zapojili do niektorých výskumov, ktoré považujeme za dôležité pre slovenské prostredie a z toho dôvodu Vás dovoľujeme požiadať o Váš názor v oblastiach, ktoré sú dôležité pre zdravie, pre odpočinok...

Osoby s obmedzenou mobilitou ši poruchou vnímania rovnako ako seniori sú často cielenou skupinou pre podvody menšieho či väčšieho rozsahu. Hlavnými miestami, kde sa také prípady stávajú sú obchodné centrá, železničné stanice a obdobné miesta, kde sa hlavne páchajú drobné krádeže, alebo podvody spojené s rodinnými príslušníkmi a ich fiktívnymi...

Vážení priatelia, význam domáceho cestovného ruchu vzrastá spolu s opatreniami, ktoré vznikli na základe prenosu vírusového ochorenia koronavírusom s následkom ochorenia COVID - 19. Rovnako tak je dôležitá prístupnosť a mobilita v rámci turistických destinácií, zabezpečenie potrieb pre osoby s obmedzenou mobilitou, alebo pre osoby s poruchou...

V rámci našej prípravy Národnej stratégie odstraňovania bariér Slovenska do roku 2030 sme oslovili všetky ministerstva a vybrané štátne inštitúcie na ich priamu účasť pri tvorbe tohto strategického dokumentu. Na základe usmernenia z kancelárie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci vedenia rezortu sme minulý týždeň 14. 5. 2020 absolvovali...

O tom, akým spôsobom funguje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa každoročne predkladá správa o činnosti poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí ju buď prijmú, alebo neprijmú na vedomie, hlasovaním. V tomto roku bola Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019 prerokovaná v rámci...

Veľa ľudí, ktorí pomáhajú druhým, sú sami zdravotne postihnutí a ich osud je im cestou a silou života, ktorú sa snažia zlepšiť druhým, ktorí majú obdobné problémy. Jednou z tých osôb a osobností pacientskej problematiky na Slovensku bola aj Zuzka Michalková, ktorá zomrela v októbri 2018 a zanechala po sebe fungujúcu organizáciu Spoločnosť Parkinson...