Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Nie sme organizáciou, ktorá plošne oslovuje subjekty pre spoluprácu, podporu a pod. Tieto aktivity zvažujeme tak, aby bola zachovaná základná stretégia, spoločny cieľ, ochota spolupracovať, odbornosť a kvalita výsledkov aktivít. Preto nás potešilo, že sme našli spoločný priestor pre spoluprácu s Technickou univerzitou Košice, konkrétne s VVC...

Včera, 13. 9. 2019, sa uskutočnilo rokovanie na pôde Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a to na sekcii určenej k financování projektov a aktivít spojených s čerpaním európskych zdrojov. Toto rokovanie bola reakcia na naše pripomienky k dočerpávaniu eurofondov v rámci súčasného programovacieho obdobia, kde sme navrhli opatrenia,...

Jednou z našich základných a prioritných aktivít je rozširovanie systému Eurokľúč určeného vyhradený a bezplatný prístup osôb so zdravotným postihnutím k miestam základnej a diskrétnej potreby v zmysle patentu. Od dnešného dňa môžu zdravotne postihnutí motoristi a spolucestujúci využiť svoj Eurokľúč na ďalších WC pre ŤZP na čerpacích staniciach,...

Za posledné roky a mesiace sme absolvovali veľa rokovaní, na ktorých sme riešili komplexný prístup k odstraňovaniu bariér, systematické riešenia, praktické výstupy a postupy, ktoré majú byť použiteľné tými, ktorí potrebujú pomoc a podporu pre ich mobilitu a zabezpečenie dostupnosti ich potrieb. Na túto potrebu sme poukázali aj výzvou, upozornili...

Mesto Košice, označované ako Perla východu, je možné uviesť i ako mesto, ktoré riešilo oblasti, na ktoré v iných mestách či regiónoch nevznikol priestor. Jednou z týchto oblastí bola aj mobilita a bezbariérovosť prostredia, a to hlavne vďaka nášmu kolegovi Ing. Jankovi Bartkovi, ktorý dlhodobo riešil a rieši podnety občanov, prostredie mesta Košice...

Koniec leta je významný nielen pre dovolenkárov, ale pre celé Slovensko, nakoľko práve teraz sa pripravujú nastavenia Partnerskej dohody, ako základného dokumentu pre čerpanie zdrojov EÚ, pre Slovenskú republiku. Toto sme uvádzali aj v minulosti na našich rokovaniach a Výzve, ktorú sme zverejnili dňa 6. 8. 2019 k tejto téme. Výsledkom je to, že...

Dňa 15. 8. 2019 sa na pôde sekcie železničnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné koordinačné stretnutie k téme mobility a dostupnosti železničnej osobnej dopravy pre osoby s obmedzenou mobilitou. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia vedenia spoločností ŽSR a ZSSK. Toto rokovanie považujeme za zásadné,...

na základe niekoľkoročnej práce na metodickej príručke založenej na medzinárodných štandardoch prístupnosti, na potrebách pre výstavbu a rekonštrukcie, na medzinárodných dohovoroch a iných podkladových materiáloch sme pripravili, hlavne vďaka nášmu kolegovi Ing. Jankovi Bartkovi, metodiku pre bezbariérovú výstavbu pre prostredie SR. Jej obsah je...

Dňa 6. 8. 2019 sme predstavili výzvu kompetentným orgánom štátnej správy, ktorú sme nazvali "Zákon nemá byť bariérou". Včera, t.j. 7. 8. 2019 bola printová podoba tejto Výzvy odovzdaná Kancelárii Predsedu Vlády SR v zmysle nariadení podávaných dokumentov tmuto štátnemu orgánu.

Komplexné odstraňovanie bariér na Slovensku nezáleží iba od novely tzv. stavebného zákona, ako si mnohí myslia, ale záleží od zmeny mnohých pravidiel spojených s nastavením systému, podmienok, financovania, a to nielen na národnej úrovni, ale aj v zmyle záväzných opatrení inštitúcií Európskej únie. Toto dnes odznelo na tlačovej besede nášho OZ Bez...

Každé mesto či obec by mali naplňovať požiadavky občanov podľa ich potrieb v súlade s legislatívou a stratégiou rozvoja mesta a podľa svojich možností a rozpočtov, dlhodobých plánov, cieľov, úloh a pod. A do týchto základných povinností miest a obcí patrí aj bezbariérovosť a prístup pre osoby s obmedzenou mobilitou k tým potrebám, ktoré sú...