Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v rámci OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram

OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram rovnako ako každý subjekt na Slovensku je povinný zachovávať a chrániť osobné údaje každého, kto s nami príde do styku či uý priamo, alebo prostredníctvom aktivít, alebo v rámci Národného kontaktného bodu systému Eurokľúč, ktorý sme vytvorili a ktorý rozvíjame ku prospechu zdravotne postihnutých na Slovensku.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam a zákonnej povinnosti sme vytvorili pravidlá ochrany a uchovávania osobných údajov, ktoré zverejňujeme na tejto stránke pod nasledovným tlačidlom v zmysle platnosti Zákona o ochrane osobných údajov. Tieto pravidlá sú pre nás záväzné a nielen že ich deklarujeme, ale dbáme dôrazne na ich plnenie. Je pre nás neetické a nemorálne poskytovať osobné údaje kohokoľvek pre akýkoľvek tretí subjekt bez potreby a opodstatnenosti. Rovnako tak aj v našich zmluvách, dokumentoch a materiáloch uvádzame, že žiadne naše aktivity nemôžu byť spájané s politikou, alebo inými procesmi využitia osobných údajov s cieľom akéhokoľvek zvýhodnenia.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii pod nasledovným tlačidlom: