Bezbariérovosť má aj v súčasnosti právnu vymožiteľnosť

01.05.2020

Prístup mnohých úradov a inštitúcií vo vzťahu k prostrediu mobility a bezbariérovosti je na druhej, možno až tretej priečke priorít, čoho následkom je aj súčasné prostredie, ktoré je plné bariér. Hlavným argumentom je často tvrdenie, že na bezbariérovosť nie je pripravený slovenský národný legislatívny systém, čo sa prejavuje v doprave, na verejných priestranstvách, v obchodných priestoroch, v nedostatku WC pre ŤZP, ale aj v destináciách turistického ruchu, na čerpacích staniciach, a pod... 

V mnohých prípadoch sa snažíme stav riešiť rokovaniami, ale niekedy je situácia je taká, že je treba riešiť stav právnou cestou. Môžeme uviesť ako príklad hotel SOREA Máj v Liptovskom Jáne, na ktorý sme podali podnet kvôli prístupu k zdravotne postihnutým návštevníkom bazéna. Vyjadrenie, ktoré nám včera, 30. 4. 2020, prišlo zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva po zhodnotení skutkového stavu  a právnych východisiek uvádza:

"...Po komplexnom posúdení prípadu konštatujeme, že bazén nachádzajúci sa v hoteli SOREA MÁJ Liptovský Ján je určený pre hotelových hostí a v prípade voľnej kapacity hotela aj pre nehotelových hostí. Z uvedeného vyplýva, že je určený aj pre verejnosť, a teda aj pre imobilné osoby a osoby s poruchou mobility.

V súčasnosti do bazéna nachádzajúceho sa v Hoteli SOREA MÁJ Liptovský Ján nie je dostatočným spôsobom vyriešený a zabezpečený vstup a práve zdvihák pre imobilné osoby a osoby s poruchou mobility by mohol predstavovať primeranú úpravu na zabezpečenie prístupu.

Záver

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, na základe právneho posúdenia skutkových okolností prípadu, konštatuje, že v predmetnom prípade došlo k porušeniu základného práva na prístupnosť zaručeného článkom 9 ods. 1 písm. a) Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím."

Toto rozhodnutie jasne uvádza, že právo funguje aj v týchto prípadoch, kedy legislatívny stav zdanlivo stagnuje a jeho stav a systém nie adekvátne potrebám tých, ktorí majú právo prístupu tiež, aj keď za špecifických podmienok za predpokladu pomoci technickým zariadením a asistenciou.

Na základe toho vyzývame:

  • vedenie spoločnosti SOREA o okamžité zahájenie rokovania vedenia hotela Máj Liptovský Ján s Komunitnou nadáciou Liptov k odstránení nedostatku a náprave v čo najkratšom termíne a žiadame o správu do 30 kalendárnych dní
  • Sekciu cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR o odovzdanie tejto informácie KO CR a OO CR a o potrebe zabezpečenia bezbariérovosti a prístupu pre osoby s obmedzenou mobilitou

V prípade, že nedôjde k doriešení situácie, budeme postupovať v zmysle právnych ustanovení medzinárodných dohovorov, ktoré Slovenská republika deklaruje a musí aj naplňovať a dodržiavať v plnom zmysle. Plné znenie hodnotenia je k dispozícii k nahľadnutiu v sídle OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram na Bencúrovej ulici 13/A v Košiciach.

Ďakujeme kolegom z Komunitnej nadácie Liptov za starostlivosť o osoby s obmedzenou mobilitou v ich regióne, rovnako tak Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva za právne posúdenie a veríme, že toto vyjadrenie je určitým precedensom pre slovenské prostredie a jeho bezbariérovosť. 

Vážení priatelia, v prípade, že máte problém s prístupnosťou vo Vašom okolí, dajte nám vedieť. Už teraz pripravujeme ďalšie podnety na právne riešenia... prípad MÁJ Liptovský Ján nie je na Slovensku, žiaľ, ojedinelý...