Ďalší náš cieľ - zosúladenie pravidiel zľav v doprave pre zdravotne postihnutých cestujúcich medzi Českou a Slovenskou republikou

30.10.2019

Po rozdelení Československa došlo aj k zmene v osobnej železničnej doprave rovnako ako v doprave cestnej a každá nástupnická krajina si vytvorila svoj model pre svoje prostredie spojený s legislatívou, právami aj povinnosťami cestujúcich, a pod. V každom prípade však nedošlo k prepojeniu systémov tak, aby medzinárodná preprava akceptovala prostredie druhej krajiny pre vytvorenie podporných nástrojov spojených so zľavami pre túto skupinu občanov a cestujúcich ČR a SR na druhej strane hranice. Cestujúci dnes tak môžu využívať zľavy druhej krajiny veľmi obmedzene. Vzhľadom na historickú spoločnú cestu, na prepojenie rodín obi dvoch krajín, na možnosti cestovného ruchu a jeho potenciál a pod. sme začali analyzovať možnosti prepojenia systémov zľav a úľav  pre rozšírenie mobility, cestovného ruchu a možností cestovania medzi ČR a SR pre zdravotne postihnutých cestujúcich. 

Včera, 29. 10. 2019 sa v rámci veľtrhu REHAPROTEX v Brne uskutočnilo aj rokovanie konferencie NR ZP ČR, ktorej sa osobne zúčastnil český premiér Andrej Babiš, minister dopravy Českej republiky a zástupcovia vedenia dopravných spoločností. Konferenciu pripravila a realizovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Pod nasledovným tlačidlom prinášame názor Predsedy vlády ČR Andreja Babiša k téme dopravy pre našu cieľovú skupinu: 

Na základe zistenia stavu súčasných systémov pre medzinárodnú cestnú a železničnú dopravu medzi ČR a SR sme presvedčení o tom, že je možné oba dva národné systémy prepojiť a vytvoriť tak pilotný medzinárodný projekt, ktorého výsledky je možné použiť pre nastavenie systému pre túto skupinu cestujúcich v európskom priestore. Výsledkom by mal byť nielen rozvoj mobility a možností cestovania ŤZP za zosúladených podmienok zľav a výhod, ale aj regionálny rozvoj a rozvoj turistického ruchu obi dvoch krajín. Zároveň je treba uviesť, že technický stav vozňového parku a infraštruktúry v osobnej železničnej doprave potrebuje  tiež zmeny spojené s bezpečnosťou  a kvalitou osobnej prepravy, takže v svojej podstate a prirodzeným vývojom je predpoklad zmien aj v tejto oblasti ku prospechu všetkých cestujúcich.

Na mesiac november 2019 sme pripravili prvé rokovania k tejto téme, a to aj na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, na akademickej pôde a na pôde dopravných spoločností Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorých cieľom je postupná príprava spoločného návrhu za účasti nielen dopravných spoločností v ČR a SR, ale aj ďalších subjektov, ktoré môžu v rámci svojho poslania a kompetencií stav ovlyvniť.

O priebehu a výsledku rokovaní budeme informovať priebežne.