Na odstránenie bariér na Slovensku nestačí iba novela stavebného zákona

20.07.2019

Problematika bezbariérovosti prostredia Slovenskej republiky nie je závislá iba od novely tzv. stavebného zákona, ktorá sa v súčasnosti rieši a na ktorej sa spolupodieľame v zmysle pripomienkovacích konaní a návrhov, ktoré sme predložili a argumentujeme. V rámci našich rokovaní spojených s danou oblasťou občianskej potreby dochádzame na ďalšie a ďalšie nedostatky z minulých období, ktoré výrazne ovplyvňujú možnosti riešenia mobility a dostupnosti základných ľudských potrieb. Tie vznikli v minulých obdobiach vlád Slovenska nedostatočným nastavením finančných potenciálov a systému čerpania zdrojov, ktoré sú v ostatných krajinách EÚ dostupné. Otvorili sme niektoré oblasti, kde je čerpanie obmedzené napriek tomu, že súčasné vedenie rezortu dopravy rovnako ako jemu poriadené inštitúcie súhlasia s tým, aby došlo k zmene k lepšiemu prostrediu mobility na Slovensku. Na základe toho sme oslovili nielen kompetentné inštitúcie Európskej únie, s ktorými sme v kontaktu a kde pracujeme na zosúlaďovaní pravidiel bezbariérovosti, ale aj Úrad Podpredsedu vlády pre investície a informovanosť, s ktorým sme v kontaktu od minulého roku. 

Preto sme oslovili priamo kompetentnú inštitúciu v oblasti nastavenia čerpania európskych zdrojov v napojení na národné prostredie štátu, t.j. Centrálny koordinačný orgán Úradu Podpredsedu vlády Slovenskej republiky (CKO), ktorý zabezpečuje implementáciu a nastavenie podmienok a ukazovateľov pri čerpaní európskych finančných prostriedkov. Dňa 19. 7. 2019 sa uskutočnilo úvodné rokovanie k tomuto stavu, kde sme uviedli konkrétne prípady nemožnosti čerpania zdrojov spojených s odstraňovaním bariér a podali prvé návrhy na zmeny v tejto finančnej oblasti, bez ktorej sa zmeny na Slovensku nemôžu uskutočniť. 

Problematika odstraňovania bariér je široko prierezová, t.zn. že je v zábere všetkých rezortov, verejných samospráv regionálnej aj lokálnej úrovne a rovnako tak i súkromných subjektov. Veríme, že nastavenie nielen financovania, ale hlavne systému a kontroly v navrhovanom znení  podporia nielen orgány štátnej správy, ale aj verejné samosprávy a ďalšie subjekty, ktorým záleží na prostredí Slovenska, na jeho občanoch aj návštevníkoch.

Ďakujeme CKO za úvodné rokovanie a veríme, že sa nám podarí postupne rozobrať a odstrániť všetkých kostlivcov z minulosti v skriniach, na ktoré sme zatiaľ prišli a ktorí ešte môžu na Slovensko vypadnúť. Veríme, že zmeny sa začnú pripravovať rýchlo, aby výsledný efekt v podobe fyzickej realizácie odstraňovania bariér bol na Slovensku čím skôr.

O ďalšom vývoji budeme informovať.